Prostovoljno gasilsko društvo Črnomelj, takratna Požarna bramba Črnomelj, je bilo ustanovljeno leta 1874.

Ustanovitelj je bil posestnik Leopold Skubic.

Ostali ustanovni člani:

Janko Puhek – občinski odbornik

Janko Schweiger – sodni oficial

Jože Jerman – gostilničar

Janko Fugina – gostilničar

Franc Lozar – krojač

 

 

Požarna bramba 1901

 

Na prvem sestanku 25. Okotbra 1881, se je za požarnovarnostno dejavnost ogrelo in se priključilo še 13 meščanov:

Karel Geltar – voznik,

Janez Grdiša – posestnik,

Anton Jeršinovec – učitelj,

Josip Junko – posestnik,

Janko Kramarič – krojač,

Jože Papež – posestnik,

Franc Schweiger – čevljar,

Janet Schweiger (Rojc),

Miha Schweiger – gostilničar,

Anton Spreizer – posestnik,

Josip Stariha,

Franc Šetinc – učitelj in

Janko Virk.

Prvi poveljnik GD je bil Leopold Skubic, podpoveljnik Anton Jeršinovec, tajnik Janko Virk, blagajnik Janko Schweiger, odborniki pa Anton Spreizer, Janko Puhek, Josip Stariha, Ludvik Perše, Avgust Kunc in zastavonoša Franc Lozar.

prvi_zig_a

 

Prvi žig Prostovoljnega društva Črnomelj

PREGLED POMEMBNEJŠIH DOGODKOV

1881 Sestanek iniciativnega odbora za ustanovitev požarne brambe v Črnomlju

1882 Ustanovni občni zbor, sprejem pravil in izvolitev društvenega odbora

1884 Društvo dobi ročno brizgalno "hidrofor", sprejem nova pravila

1888 Črnomaljska požarna bramba pristopi k Zvezi prostovoljnih požarnih bramb za Kranjsko

1889 Požarna bramba v Črnomlju ustanovi podporni sklad

1894 Umre ustanovitelj in prvi poveljnik društva Leopold Skubic

1896 Društvo ukine podporni sklad

1899 Občina zgradi gasilskemu društvu pod Gričkom leseni stolp za sušenje gasilnih cevi. Društvo dobi svoje lastne prostore v zgradbi mestne hranilnice.

1907 Člani gasilskega društva prejmejo prva odlikovanja za 25 let dela v društvu

1911 Gasilsko društvo kupi parno brizgalno in ustanovi sanitetni oddelek

1912 V Črnomlju je ustanovljena Belokranjska gasilska zveza

1921 Društvo pristopi k Jugoslovanski gasilski zvezi

1924 Črnomaljski gasilci dobijo novo veliko ročno brizgalno

1929 Gasilsko društvo kupi motorno brizgalno

1931 Ustanovljena je bila črnomaljska gasilska župa

1933 Gasilsko društvo Črnomelj se preimenuje v Gasilsko četo Črnomelj

1935 Društvo sprejem v svoje vrste prve ženske

 

1941 Italijanski okupator ukine prostovoljno gasilsko društvo in uvede poklicno gasilsko enoto

1942 Italijani ukinejo poklicno enoto, Črnomelj je do konca vojne brez organizirane požarne obrambe. Fašisti ustrelijo Alojza Šetino, dolgoletnega načelnika črnomaljske gasilske župe

1943 Ob nemški ofenzivi je uničen gasilski stolp in večina arhiva gasilskega društva in gasilske župe

1945 Po osvoboditvi je v Črnomlju ponovno ustanovljeno gasilsko društvo

1947 Obnovljen je gasilski sušilni stolp pod Gričkom

1952 Društvo dobi motorko Rakovico in kupi gasilni avto. V društvu se osnuje ženski oddelek

1954 Ustanovljena je pionirska gasilska zveza

 

1956 Gasilsko društvo Črnomelj razvije nov prapor

1957 Gasilsko društvo kupi naprave za gašenje požarov vnetljivih tekočin s peno

1958 Izvoljen je prvi odbor za gradnjo gasilskega doma

1962 Gasilsko društvo je reorganizirano v gasilsko enoto Črnomelj

1963 Gasilska godba se osamosvoji in postane mestna godba

1964 Gasilska enota je ponovno reorganizirana v gasislko društvo; gasilska operativa postane del gasilskega društva

1967 V Črnomlju pričnejo graditi gasilni dom

1969 Gasilsko društvo kupi gasilski avto TAM 5000 G

1970 Otvoritev novega gasilnega doma. Pokrovitelj proslave podjetje BELT-COSMOS podari društvu gasislki kombi IMV in motorno brizgalno Rosenbauer

 

1971 Društvo praznuje 90 letnico obstoja

1972 Pionirska gasilska enota dobi prapor in motorno brizgalno Tomos, gasilska operativa pa azbestne zaščitne obleke in reševalni drsni prt

1975 Gasilci črpajo vodo iz poplavljenega kanižarskega premogovnika

1976 Pobratenje med gasilskima društvoma Črnomelj in Duga Resa. Ustanovljena je občinska interesna skupnost za požarno varnost

1978 Na republiškem tekmovanju pionirskih gasilskih enot si ekipa iz Črnomlja pribori srebrno značko

1979 Sklenjen je dogovor o prijateljskem sodelovanju med gasilskima društvoma Črnomelj in Žužemberk. Društvo s pomočjo interesne skupnosti za požarno varnost kupi gasilni aparat za gašenje vnetljivih tekočin S-100 in gasilski kombi IMV. Začne se gradnja prizidka h gasilnemu domu

1979 in 1980 Gasilsko društvo uspešno sodeluje v akciji Nič nas ne sme presenetiti

1980 Samoupravna interesna skupnost za požarno varnost izroči Črnomaljskemu gasilskemu društvu v uporabo sodobno avtomobilsko cisterno za prevoz vode

1981 Društvo praznuje stoletnico

1982 Društvo organizira prvo tombolo

1983 Iz izkupička tombole se kupita dve vozili: orodno vozilo TAM 75, ter napadalno vozilo Zastava 650

1984 V zamenjavo za kombinirano vozilo TAM 550, katerega društvo odstopi PGD Adlešiči, prejme društvo novo avtocisterno TAM 110

1985 Kupljena je nova 7000 l avtocisterna FAP 1616

1986 Društvo pridobi ustrezen kader. Poveljnik opravi izpit za VGČ

1987 Zgrajen je prizidek, kateri služi za dodatno garažo in shranjevanje veseličnega inventarja

1988 S pomočjo OGZ, društvo nabavi sodobno gasilsko vozilo s cisterno, TAM 190, ob tem društvo odstopi komunali cisterno FAP, ter PGD Vinica avtocisterno TAM 110

1989 S pomočjo SIS-a za požarno varnost, društvo dobi osnovno opremo za reševanje in nesreče z nevarnimi snovmi

1990 Na občnem zboru (06.01) se izvoli novo vodstvo: Leopold Papež - predsednik, Anton Planinc - poveljnik, Zalka Črne - tajnica. 16.10. nabava poveljniškega vozila Nissan Patrol

1991 Praznovanje 110 letnice. Podelitev odličij GZS ( Kolbezen Leopold - za pz, Rožič Anton, Spreizer Franc, Kandžič Boris, Lozar Tomaž, Grdiša Stane, Zalokar Ivan, Črne Rozalija in Bevc Anton). Društvo prejem priznanje: Zvezdo VSJ-I. reda.

27.06. v jutranjih urah se je pričel napad JLA na Slovenijo. V gasilnem domu je včasu agresije namestitveni center za pribežne vojake JLA, gasilci urejajo tekoče zadeve v zvezi z nastanitvijo.

1992 Zaradi vojne v R Hravški društvo ponudi pomočpobratenemu društvu Duga Resa. (prijateljske družine se naselijo pri članih PGD Črnomelj.) V črnomaljski vojašnici se formira center za begunce iz Hravške in BiH, za potrebe centra gasilci posodijo veselične klopi in mize. Žal begunci le te pozimi uporabijo za drva in tako društvo poda zahtevek za nastalo škodo. (po dolgih zapletih, društvo od urada za begunce prejme v letu 1995 sredstva s katerimi nabavi opremo za novo dvorano.

1993 V torek 4. maja prvič organiziramo Florjanovo (maša, po maši med cerkvijo in šolo postroj in predaja raporta preds. občine Martinu Janžekoviču).

Vlada RS imenuje društvo v enote posebnega pomena, izvajanje zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarno snovjo in nesrečah v cestnem prometu, podpis pogodbe, ki zagotavlja materialno stabilnost društva.

1994 18. junija slovestnost ob svečanem prevzemu opreme za tehnično reševanje ob prometnih nesrečah: slavnostni prevzem, sledi prikzana vaja BREZA 94 v križišču med hotelom in bencisnkim srevisom

1995 Občni zbor 7. januarja na katerem se izvoli novo vodstvo: Malerič Franc - predsednik, Anton Planinc - poveljnik, Zalka Črne - tajnica, ki pa jo kmalu nadomesti Stane Vlahovič. Z županom se podpiše Pogodba o izvajanju javne gasilske službe. Društvo je imenovano v osrednjo občinsko enoto, razvrščeno v IV. kategorijo. 10. avgusta se prične z obnovo doma. Vsa oprema se preseli v skladišča CZ na Talčjem vrhu, vozila pa v garaže Leso, Belt in Integral. Prenova je zaupna domačemu podjetju BEGRAD.

1996 Na Florjanovo soboto, 4. maja ob 09.00 uri je sv. maša, popoldne pa parad skozi mesto in nato slovestnost pri gasilkem domu. Proslava 115 letnice, odprtje prenovljenega doma, ter ravitje novega prapora.

1997 1. marca društvo prejem plaketo CZ. Na Florjanovo nedeljo je svečan prevzem novega vozila IVECO. 31. okotbra GZ Črnomelj prvič organizira Dan gasilcev. Ob tej priložnosti je pred TPC razstava nove tehnike ter prikaz veščin. Za osvojenih 10 naslovov : najboljša enota operativnega pregleda, prejme poredsednik pokal v trajno last

1998 22.04 nam župan občine posreduje sklep o prenosu lastništva gasilkega doma iz Občine na PGD Črnomelj. Uradno imamo sedaj lastniško pravico do 1/3. Prostali delež je last Ministrstva za obrambo (ob prenovi doma je bil s strani občine v zameno za finančno pomoč ministrstvu dodeljen 2/3 delež). 15.09. praznuje član Leopold Kolbezen visok jubilje 90 let.

1999 V nedeljo 9. maja slavnostni prevzem novega tehničnega vozila. 27. junija se društvo udeleži proslave 130 let gasilstva na slovenskem v Metliki - sodeluje z tehniko: poveljniško vozilo + čoln, tehnično reševalno vozilo in cisterna. V decembru uspešno opravijo izpit za vodjo enote in s tem čin NGČ: Jani Vidic, Jože Rupčič, Stane Župančič, Ivan Zalokar in Milan Šušteršič.

2000 4. maja na florjanovo je slovesna blagoslovitev sv. Florjana na pročelju pred gas. domom. UO imenuje častni in organizacijski odbor za proslavo 120 letnice. GZ in g. župan zagotovita financiranje in s tem nabavo novega vozila (GVC 16/25 1+5). Oprativna enota prejeme priznanje NAJBOLJŠA ENOTA 2000, ter pokal v trajno last. Rekordno število intervencij 58.

2001 06.01. občni zbor - volitve (zaradi bolezni se funkciji odpove predsednik)

- Ivan Zalokar - predsednik

- Anton Planinc - poveljnik

2001 18.02. na osrednji proslavi ob prazniku občine, PGD prejme najvišje priznanje v Občini: PLAKETO občine Črnomelj za leto 2000.

2001 17.06. Osrednja slovesnost ob 120 letnici.

 


Kronika društva po letu 1990 (zbira Anton Planinc)

 

LETO 1990 :

- na občnem zboru ( 06. januarja ) izvolitev novega vodstva

- Leopold PAPEŽ - predsednik

- Anton PLANINC - poveljnik

- Zalka ČRNE - tajnica

- 16.10. nabava poveljniškega vozila NISSAN PATROL  (nabava  OGZ-sredstva proračuna )

- imenuje se pripravljalni odbor 110 letnice

- umrl član - Vinko WEISS

- sprejet en član (Peter Pezdirc )

 


LETO 1991 :

 

- občni zbor ( 05. januarja ) pomembne odločitve o praznovanju 110 letnice

- PRAZNOVANJE  110 - let

- sobota , 22. junija

-  v dvorani PGD - svečana seja 110 let (gostje : Ernest EORY , pred. GZS ,

Martin JANŽEKOVIČ , pred. SoB Črnomelj , predstavniki prijateljskih DVD iz

Hrvaške : Duga Resa , Senj , Otočac , Slunj (darilo TV )

- kulturni program : MPZ župnije Črnomelj

- podelitev priznanj GZ ( 11 članov )

- podelitev odličij GZS    ( Kolbezen Leopold - za pz , Rožič Anton , Spreizer Franc ,

Kandžič Boris , Lozar Tomaž , Grdiša Stane , Zalokar Ivan ,

Črne Rozalija in Bevc Anton )

- društvo prejme priznanje : Zvezdo VSJ-I. reda

- nedelja , 23. junija

- ob 7,30  občinsko tekmovanje članskih ekip

- ob 10,00 svečani mimohod gasilcev iz Loke skozi mesto v jurjevansko drago

( 32 praporov , gasilci iz Bele krajine , Žužemberka

in Hrvaške ) parado vodil Anton BANOVEC - pov. OGZ

slavnostni govornik : BORIS MUŽAR , p.predsednik SoB Črnomelj

- 27.06. v jutranjih urah se je začel napad  JLA na Slovenijo

- v gasilskem domu je v času agresije namestitveni center za pribežne vojake JLA

- gasilci urejajo tekoče zadeve v zvezi z nastanitvijo

 


LETO 1992 :

 

- občni zbor 04.01.

- volitve , potrdi se še en mandat dosedanjemu vodstvu

- vojna v R Hrvaški , društvo ponudi pomoč pobratenemu društvu Duga Resa.

( prijateljske družine se naselijo pri članih )

- v črnomaljski vojašnici se formira center za begunce iz Hrvaške in BiH , za potrebe centra

gasilci  posodijo veselične mize in klopi. Žal begunci le te pozimi uporabijo za drva in tako

društvo poda zahtevek za nastalo škodo. ( po dolgih zapletih , društvo od urada za begunce

prejme v letu 1995 sredstva s katerimi nabavi opremo za novo dvorano.

- umre član PAVLE  PAPEŽ

 


LETO 1993 :

 

- občni zbor 9.1. ( sprejet plan o organiziranju Florjanovega )

- v torek , 4.maja prvič organizirano Florjanovo ( maša , po maši  med cerkvijo in šolo postroj in predaja raporta preds. občine Martinu Janžekoviču.)

- vlada RS imenuje društvo v enote posebnega pomena ; izvajanje zaščite in reševanja ob

nesrečah z nevarno snovjo in nesrečah v cestnem prometu - podpis pogodbe , ki zagotavlja materialno stabilnost društva.

 


LETO 1994 :

 

- občni zbor 8.01. ( zaradi usklajevanja novega statuta se dosedanjemu vodstvu podaljša mandat še za eno leto )

- 11.02. umre dolgoletni član in poveljnik društva ter član OGZ , Franc MALERIČ

- v sredo , 04. maja - Florjanovo ( običajni spored kot v letu poprej )

- 18. junija  slovesnost ob svečanem prevzemu opreme za tehnično reševanje ob prometnih

nesrečah :

- slavnostni prevzem ( opremo izroči g. KUČIČ Tomaž , sodelavec na RUZR RS

- sledi prikazna vaja BREZA 94 v križišču med Hotelom in bencinskim servisem

- iz Ministrstva za kmetijstvo so bila  obljubljena  sredstva za nabavo cisterne in s tem blažitev suše. Na podlagi sklepa OŠCZ  je ponudba odstopljena  PGD Črnomelj . Prične se aktivnost v zvezi z nabavo vozila. Nepričakovano pride do težav v TAM-u , nabava vozila  postane kamen spotike in zamer

- pričnejo se pogovori o možnosti prenove gasilskega doma in povezave z Ministrstvom za obrambo

- v jeseni umre predsednik občine g. Martin JANŽEKOVIČ ,naš  častni član

 


LETO 1995 :

 

- občni zbor  7.januarja ( volitve , novo vodstvo : MALERIČ Franc - predsednik , Anton

PLANINC - poveljnik , tajnica Zalka Črne , ki pa je kmalu  nadomesti  Stane VLAHOVIČ

- Občina se preoblikuje in Andrej FABJAN postane župan

- z g. županom se podpiše Pogodba o izvajanju javne gasilske službe. Društvo je imenovano v osrednjo občinsko enoto , razvrščeno v IV. kategorijo

- iz Ministrstva za kmetijstvo so bila prejeta sredstva v višini 7.660.000 sit. Pri Avtotehni iz Ljubljane se naroči osnovno vozilo IVECO 150 E 23. Ob dobavi vozila so ugotovljene pomanjkljivosti , ki onemogočajo takojšnjo nadgraditev Išče se izvajalca ter manjkajoča sredstva.

10.08. se prične z prenovo doma . Vso opremo preselimo v skladišče CZ na Talčjem vrhu , vozila pa v garaže : Leso , Belt , Integral. . Prenova je zaupana domačemu  podjetju BEGRAD

- v tem letu se poslovimo od članov : Franca  BENČIČA ter Ferdoda  TURKA


LETO 1996 :

- občni zbor 6. januarja  ( zbor je v hotelu Lahinja )

- celo zimo je dom v gradnji , vodstvo je  skeptično glede kvalitete del , pozneje se domnevi

uresničijo , saj je fasada "lisasta" , stene pa vlažne , na stropu se pojavlja kondenz skratka

dela so izvedena skrajno nekvalitetno. Zaradi ne lastniških pravic vodstvo ne more vplivati

na morebitno  reklamacijo

- florjanovo sobota , 4.maja ( ob 9.00 je sv. maša , popoldne pa paradi skozi mesto in nato  slovesnost pri gasilskem domu )

- proslava 115 letnice

- odprtje prenovljenega doma

- razvitje novega prapora

( gostje : g. Jelko KACIN - minister za obrambo , g. Bojan UŠENIČNIK - direktor Uprave RS

za zaščito in reševanje , g. Mirko BOGATAJ - pov. CZ RS , Ernest EORY - preds. GZS ,

g. Mirko JELENIČ - gen. tajnik RKS , g. Andrej FABJAN - župan občine Črnomelj)

- po razvitju prapora (boter Marjan ČRNE ) je bil ogled doma  in  prostorov MORS

- nakar je bila na prostoru za jurjevanje - velika vrtna veselica

- po vseh zapletih  pride do podpisa pogodbe za nadgradnjo vozila IVECO ( nadgradnjo dela

Avtoključavničarstvo PUŠNIK iz Slovenske Bistrice - vrednost del cca. 5.000.000 sit )

- predsednik zboli in je dolgo odsoten

- 26.12. je vozilo gotovo in pripeljano v Črnomelj

- v tem letu se poslovimo od dolgoletnih članov : Einsidler Franca in Weiss Stankota

 


LETO 1997 :

- občni zbor 11. januarja, volitve kljub dobri volji se zaradi bolezni predsednik odreče funkciji

- Stane GRDIŠA - predsednik

- Anton PLANINC - poveljnik

-  Jože RUPČIČ - tajnik

 

- 1.marca (dan CZ) prejme društvo plaketo CZ (podelitev je bila v Novem mestu  na regijski proslavi  dneva CZ )

- 1. maja ; Planinc prevzame profesionalno zaposlitev na občini ( tajnik GZ ter načelnik CZ )

- Florjanovo , nedelja 4.maja : ( na pobudo ZKO se pripravi praznik kot nekoč )

- po maši (maša ob 9,00 ) zbor gasilcev pred gradom ( 12 PGD )

- raport županu in nato zdravica

- nastop folklorne skupine Črnomelj

- nastop godbe na pihala

- gost , lajnar iz Gorenjske

- ob tej priložnosti je svečan prevzem novega vozila IVECO ( boter župan , gost g. Boris

ŽNIDARIČ - državni sekretar na Ministrstvu za obrambo

- popoldan je črnomaljska veselica na Gričku pod kostanji

- 21. junija umre  dolgoletni predsednik DVD Duga Resa; Marko ČURILOVIĆ, pogreba se

udeleži delegacija; na grobu v imenu slovenskih gasilcev spregovori Planinc.

- 31. oktobra GZ Črnomelj prvič organizira Dan gasilcev.  Ob tej priložnosti je pred TPC razstava nove tehnike ter prikaz veščin. Za osvojenih 10 naslovov: najboljša enota operativnega pregleda , prejme predsednik pokal v trajno last.

- v  svoje vrste  sprejmemo 5 mladincev , pripravnikov

 


LETO 1998 :

- ponoči 10.01. požar na stanovanjski hiši v Loki (zgorelo ostrešje , nato so hišo podrli )

- občni zor v soboto , 10. januarja

- 22.04. nam župan občine posreduje sklep o prenosu lastništva gasilskega doma iz Občine na PGD.  Uradno imamo sedaj lastniško pravico do 1/3 . Preostali delež je last Ministrstva za obrambo (ob prenovi doma je bil iz strani občine v zameno za finančno pomoč ministrstvu dodeljen 2/3 delež.

florjanovo ; v ponedeljek , 4.maja  ( delovnik , maša ob 9,00 , prireditev moti dež - zdravica je kar v pred dvirju  tržnice)

- GZ nabavi kompresor za polnjenje jeklenk ; v uporabo PGD Črnomelj

- Jože WEISS in Gregor ROŽIČ uspešno opravita tečaj za GČ

- 13. kongres GZS , udeležba iz PGD : Planinc , Črne Zalka (delegata) nedeljske slovesnosti

se udeleži 10 članov z praporom

- udeležba na prireditvah ( 100 let PGD Vinica , 90 let PGD Dobliče , 70 let PGD Griblje , Sinji vrh

- za potrebe teh. reševanja se iz sredstev VRS naroči vozilo (Mercedes Sprinter 414 ) vozilo se v novembru odpelje k Pušniku  na nadgraditev v gasilsko vozilo HTV-1

- 15.09. praznuje član Leopold KOLBEZEN visok jubilej 90 let

- 25.10 na Dnevu gasilcev  se društvo predstavi . Simbolično z vodnimi curki simbolizira barve državne in občinske zastave.

- 27.decembra je pri proizvajalcu PUŠNIK Marjanu prevzem vozila  za teh. reševanje

(prevzem opravijo Planinc , Žvab in Spreizer )

- v tem letu se poslovimo od članov : Franc SCHWEIGER - Paci in Stane LAMUT

 


LETO 1999 :

 

- 9.januarja  Občni zbor ; volitve - vodstvo ostane isto , zamenja se nekaj članov v UO

- torek 4.maja florjanovo , ob 9,00 maša , nato zdravica

- v nedeljo 9.maja ob 10,00 slavnostni prevzem novega tehničnega vozila

- slabo vreme , zato je prireditev v orodišču

- navzoči : Bojan UŠENIČNIK -direktor Uprave RS za zaščito in reševanje

Andrej KAVŠEK - pod župan Občine

Janez GORNIK - poveljnik dolenjeke regije

Ivan ŠTREKELJ - preds. GZ , Anton BANOVEC - pov. GZ

Peter ŠAJNIČ - komandir PP Črnomelj

gasilci iz okoliških PGD ter gostje iz Žužemberka

- 28.05 društvo prejme sklep s katerim je opredeljeno kot davčni zavezanec ) zaradi nabave vozila v letu 1998 je imelo društvo prometa več kot 5.000.000 sit )

- 27.junija se društvo udeleži proslave 130 let gasilstva na slovenskem   v Metliki

- sodeluje z tehniko : poveljniško vozilo + čoln , tehnično reš. vozilo in avtocisterna

 

- 04. julija  se poslovimo od Andreja ŽVAB , aktivnega člana operativne enote in poveljnika OŠCZ . ki je umrl za posledicami  operacije  v 48 letu starosti.

- društvo pridobi  dovoljenje za oddajo prostorov priložnostnim trgovcem s tem si zagotavlja vir dohodka za vzdrževanje doma

- 24. oktobra na Dnevu gasilca prikaže delo z nevarno snovjo , za uspeh na operativnem dnevu pa pokal in denarno nagrado

-  v decembru uspešno opravijo izpit za vodjo enote in s tem čin NGČ : Vidic Jani , Rupčič Jože , Župančič Stane , Zalokar Ivan in Šušteršič Milan

- v tem letu se poslovimo tudi od dolgoletnih članov : Kolbezen Kazimirja in Ivana Zalokarja

 


LETO 2000

- 1.1.  zgodovinski dogodek ob vstopu v novo tisočletje

- 8.1. občni zbor  ( sprejem letnega plana in izhodišča za proslavo 120 letnice )

- na podlagi sklepa poveljstva oddamo vozili TAM 75 in ZASTAVO 650 GZ le ta jih da obnovit v servis Žunkovič nakar jih prevzameta PGD Adlešiči in Griblje

- Roland PLUT , na pročelje doma nariše podobo sv. Florjana

 

- 4. maja florjanovo

- ob 9,00  maša , nato zdravica pred cerkvijo

- ob 10,00 slovesna blagoslovitev podobe sv. Florjana pred gas. domom

- nagovor Andreja KAVŠKA - podžupana občine

- blagoslov (Damjan PROŠT - kaplan v Črnomlju )

- srečanje gasilcev v dvorani doma

- udeležimo se slovesnosti , ki jih imajo PGD  Bojanci , Dragatuš , Griblje in Prelesje

- junija društvo  z lastnimi sredstvi kupi  rabljeno vozilo MB Vito - kombi za prevoz moštva - vozilo je eno leto staro in je bilo testno vozilo Autocomerc Novo mesto , stalo je 4.500.000 sit

- UO imenuje častni in organizacijski odbor za proslavo 120 letnice

- GZ in g. župan zagotovita financiranje in s tem nabavo novega vozila ( GVC 16/25 1+5 )

- objavi se javni razpis za nabavo vozila

- komisija izbere samo dobavitelja  za podvozje (MB  Atego 13.28 4x4 ) in opremo

- za izdelavo nadgradnje se Javni razpis ponovi

- oba odbora imata sejo , kjer se seznanijo s predlogom proslave ter finančno ovrednotenje

- vsem podjetjem se naslovi prošnja za pomoč

- proslava bo v sklopu Jurjevanja (nedelja )

29.10 DAN GASILCEV - proslava 45 let GZ (pred gasilskim domom )

- operativna enota prejme za tretji zaporedni naslov najboljši na operativnem pregledu  pokal v trajno last.

- operativna enota prejme priznanje NAJBOLJŠA ENOTA 2000

- člana Leopold PAPEŽ in Janko BANOVEC prejmeta najvišje priznanje GZ - Zlati plamen

- člani Jože RUPČIČ , Boris ŠIKONJA in Janez KOČEVAR prejmejo priznanja GZS

- v tem letu sprejmemo tri nove članice

- v decembru se poslovimo od dolgoletnega člana BELIČIČ Franca

- leto 2000 je rekordno v številu intervencij - 58

 


LETO 2001

6. 1. občni zbor - volitve (zaradi bolezni se funkcije odpove predsednik )

- Ivan ZALOKAR - predsednik

- Anton PLANINC - poveljnik

11.01. je prva seja novoizvoljenega UO , imenuje se poveljstvao ,tajnik , blagajnik in gospodar

18.01. poveljstvo ima prvo sejo , določijo se pristojnosti ter sprejme mikro plan dela

25.01. je druga seja UO , na podlagi razpisa GZ , UO predlaga 10 članov za priznanje GZ , ter 13 članov za odličja GZS

- 31.01. na podlagi Javnega  razpisa se z  AS Domžale BUS d.o.o. , sklene pogodba za izdelavo nadgradnje vozila

- 18.02. na osrednji proslavi ob prazniku Občine , PGD prejme  najvišje priznanje v Občini PLAKETO občine Črnomelj za leto 2000

- v aprilu nabava računalnika večje zmogljivosti , instalacija programa GAS 2000

- odprtje spletne strani interneta HTT:// WWW.MYFREEHOST.COM GD CRNOMELJ/GD CRNOMELJ . HTM

4. MAJ - florjanovo :

- ob 9,00 maša

- ob 9,45 zdravica z g. Andrejem Kavškom ,p.županom

-ob 10,00 razvitje prapora gasilske mladine PGD Črnomelj  (55 gasilcev- iz sosednjih PGD-

Dobliče , Butoraj , Rožič vrh , Petrova vas )

- gostje : p. župan , predsednik in poveljnik GZ , ravnetelj OŠ -boter , predsednica

KS , predstavniki obrambe , občani

do 15.00 tovariško srečanje v domu

 

17. JUNIJ - Praznovanje 120 letnice

- v torek 12.06. predstavitev knjige 120 let

- četrtek 14.06. gasilsko reševalna vaja Čardak 2001

- nedelja 17.06. osrednja slovesnost v Jurjevanjski dragi

- slavnostni govornik Tomaž Čas -državni sekret. Ministrstvo za obrambo

- prisotnih cca 500 gasilcev z 42 prapori

- gostje : Ernest Eory predsednik GZS , Andrej Fabjan -župan ,

- Bojan Žmavc , direktor Uprave RS za zaščito in reševanje

Bogomir Zupančič -gl. rep. inšpektor , Janez Gornik - regij. pov

- Bojan Žmavc , direktor Uprave RS za zaščito in reševanje

 

28. OKTOBER - Prevzem novega vozila

ob Dnevu gasilcev prevzem vozila , ki bi sicer moral biti že ob 120 letnici

- boter vozila g. Andrej Fabjan - župan občine Črnomelj

- zbrana velika množica gasilcev in gostov iz sosednjih in prijateljskih PGD

- vozilo MB Atego 1328 4x4 po tipizaciji GZS oznaka GVC 16/25 1+5

-  nadgradnjo na vozilu je izdelalo podjetje AS- Domžale

- vrednost vozila cca. 35 mio sit

 


LETO 2002

5. JANUAR  - Občni zbor

- brez volitev , sprejet strateški plan in usmeritve za 2002

 

4. MAJ - florjanovo 2002

- ob 9,00 maša

- 9,30  slovesnost na parkirišču pred občino

- otvoritev tržnih dni v Črnomlju

- kulturni program (godba , viniški folkloristi , cirkusantje iz Ljubljane)

- prijeten in sončen dan je privabil številne občane

 

22. JULIJA - Ivan ZALOKAR - predsednik PGD praznuje Abrahama

 

24. JULIJ - Katastrofalni požar v Podzemlju

ob 11,30 alarmirani za pomoč pri gašenju osnovne šole v Podzemlju

- izvozili z dvema voziloma in moštvom

- kljub številnim gasilcem je šola pogorela do tal !

 

5. AVGUSTA - Prevzem vozila MB Sprinter 414

- vozilo prevzeli pri AC Novo mesto

- vozilo bomo preuredili za prevoz opreme za nevarne snovi

 

6. OKTOBRA - 15. OPERATIVNI DAN  GZ Črnomelj

- pri preverjanju operativne usposobljenosti gasilskih enot sodelovali

s svojo enoto , ki je tudi tokrat (15. zapored) dokazala svojo operativno premoč

 

13. OKTOBRA - 90 LET BELOKRANJSKE GASILSKE ZVEZE

- slovesnost je bila pred gasilskim domom

- prisotnih cca. 250 gasilcev z 32 prapori

- gostje :

župan občine Metlika in Črnomelj

Ernest Eory - predsednik GZS

predstavniki GZ Metlika , Semič , Novo mesto , Trebnje , Kočevje

Šentjernej , Ljubljana in Škofja Loka

 


LETO 2003

 

4. 1. občni zbor - volitve

- Ivan ZALOKAR - predsednik

- Anton PLANINC - poveljnik

15.01. je prva seja novoizvoljenega UO , imenuje se poveljstvo ,tajnik , blagajnik in gospodar

 

 

4. MAJ - florjanovo 2003

- ob 9,00 maša

- 9,30  slovesnost na parkirišču pred občino

- zdravica g. župana

- prijeten in sončen dan je privabil številne občane

 


LETO 2004

 

10. JANUAR  - Občni zbor

- brez volitev , sprejet strateški plan in usmeritve za 2004

 

4. MAJ - florjanovo 2004

- ob 9,00 maša

- 9,30  slovesnost na parkirišču pred občino

- zdravica g. župana

- prijeten in sončen dan je privabil številne občane

 

 

24. 25. MAJ – kongres GZS na Bledu

- Bela krajina dobi status 17. gasilske regije

- Anton Planinc , poveljnik PGD Črnomelj postane regijski poveljnik in je izvoljen v

poveljstvo GZS

 

JUNIJ

Anton Planinc  se kot član poveljstva GZS udeleži 7 dnevnega  tečaja za vodje regij. Ter prične z izdelavo seminarske naloge z naslovom : RAZVOJNI NAČRT GASILSKE ZVEZE NA OPERATIVNEM, ORGANIZACIJSKEM IN FINANČNO ADMINISTRATIVNEM PODROČJU , katero v predvidenem roku – 30. marec 2004 tudi odda. Zagovor naloge je zaradi maloštevilnih oddaj kandidatov preložen na 18. november kjer pred strokovno komisijo uspešno zagovarja podano snov.

18.november 2004 je torej prelomni dan saj  Anton Planinc kot poveljnik društva postane visoki gasilski častnik , kar do sedaj ni uspelo še nobenemu. Ob enem je to prvi gasilec z generalskim činom  v Beli krajini.

 


LETO 2005

8. 1. občni zbor - volitve (zaradi  službenih obveznosti  se odpove funkcije  predsednik )

- Srečko ŠVAJGER - predsednik

- Anton PLANINC - poveljnik

 

4. MAJ - florjanovo 2005

- ob 9,00 maša

- 9,30  slovesnost na parkirišču pred občino

- zdravica g. župana

- prijeten in sončen dan je privabil številne občane

 

Celo leto potekajo aktivnosti vezane na nabavo novega vozila GVC 24/50 – ob zaključku so usmeritve naslednje :

- osnovno vozilo naj bo MB – AXOR 1832

- nadgradnja se bi zaupala podjetju METTIS iz Gornje Radgone

- v vozilu se namesti črpalka Rosenbauer , prav tako se armatura in ostala oprema nabavi od tega proizvajalca.

- za nabavo vozila se pri PB MB najame kredit v višini 45 mio sit

- zaradi zakonskih določil se za nabavo vozila izvede javni razpis in sicer za kpl vozilo s pripadajočo opremo

 

*  na podlagi izhodišč javnega razpisa se v ……. V sejni sobi občine Črnomelj ob prisotnosti g. župana , predstavnikov podjetij AC Intercar in Mettis ter članov vodstva društva podpiše pogodba o nabavi vozila. In sicer pogodbo podpišeta v imenu društva Srečko Švajger , predsednik in g. Križanovski , predsednik uprave AC Intercar. Pogodbena vrednost vozila znaša 44.550.000 sit

 


LETO 2006

7. JANUAR  - Občni zbor

- brez volitev , sprejet strateški plan in usmeritve za 2007

 

4. MAJ - florjanovo 2006

- ob 9,00 maša

- 9,30  slovesnost na parkirišču pred občino

- zdravica g. župana

- prijeten in sončen dan je privabil številne občane

- prevzem novega vozila GVC 24/50

* boter vozila je g. Andrej Fabjan , župan občine

* slovesnosti so se udeležili številni povabljenci

 

30. MAJ – praznovanje 30 letnice pobratenja med PGD Črnomelj in DVD Duga Resa

- svečana seja UO

- soudeležba delegacije gasilcev iz DVD Duga Resa  s podžupanom na čelu

- izmenjava daril

- prijateljsko srečanje v prostorih gas. Doma

 


LETO 2007

6. JANUAR – Občni zor

- volitve : - po 20 letih uspešnega dela se funkciji poveljnika odreče Anton Planinc,

Ki sprejme mesto svetovalca poveljnika za operativno in tehnično področje

- sprejme se nova sistematizacija , namreč od slej sta izvoljena dva

podpredsednika in dva podpoveljnika

· Srečko ŠVAJGER – predsednik

· Stane VLAHOVIČ – pod predsednik

· Pavel ZAJC – pod predsednik

· Jože WEISS – poveljnik

· Tomaž LOZAR – pod poveljnik 1

· Gregor ROŽIČ – pod poveljnik 2

 

4. MAJ - florjanovo 2007

- ob 9,00 maša  z blagoslovom novega mašnega plašča , posvečenega sv. Florjanu

- 9,30  slovesnost na parkirišču pred občino

- zdravica g. pod župana – Pavla Zajca

- srečanje gasilcev (v goste so prišli tudi iz DVD Duga Resa )

- florjanovo je bilo posvečeno 600 letnici mesta Črnomelj

- sodelovali otroci iz obeh vrtcev (izdelki na tedmo – gasilci)

* popoldan ob 17 uri smo vrnili obisk DVD Duga Reasa, ki so tokrat prvič pripravili florjanovo mašo , obiska se je udeležilo 11 naših članov

 

11. MAJ – plenum GZS (Ig)

- po uradnem delu plenuma je na svečanosti naš član Leopold Papež prejel najvišje priznanje GZS – kipec Gasilec

- na svečanosti sta ga spremljala Anton Banovec , predsednik GZ Črnomelj in Anton Planinc , regijski poveljnik

 

6. JUNIJ

* praznovanje 70 letnice razvitja prvega prapora

* praznovanje mednarodnega dneva gasilca

* otvoritev obeležja gasilcem na zelenici pri domu (kamnita gmota z vklesanim sloganom –

mi gremo za vas v ogenj in kovinsko ploščico, ki označuje 600 let mesta

svečanosti so se poleg številnih gasilcev udeležili še :

- Pavel Zajc , podžupan občine – sicer naš podpredsednik

- Anton Banovec , predsednik GZ Črnomelj

- Jože Vrščaj , poveljnik GZ Črnomelj

- Vinko Papež , predsednik sveta KS Črnomelj

 


LETO 2008

5. JANUAR – Občni zor

- sprejem novega Statuta :

Skladno s spremembo zakonodaje in priporočilom GZS ter GZ Črnomelj društvo temeljito prenovi dosedanji Statut društva in občnemu zboru poda predlog sprememb kar občni zbor tudi sprejme

 

4. MAJ - florjanovo 2008

- ob 9,00 maša  katero daruje domači župnik zopet v  novem mašnem plašču ,ki ima tokrat našo podobo sv. Florjanu

- 9,30  slovesnost na parkirišču pred občino

- zdravica g. pod župana – Pavla Zajca

- srečanje gasilcev (v goste so prišli tudi iz DVD Duga Resa )

* popoldan ob 17 uri smo vrnili obisk DVD Duga Reasa, ki so tokrat že drugič pripravili florjanovo mašo , obiska se je udeležilo 9 naših članov

 

25. MAJ –  15. kongres GZS v Krškem

- na plenarnem zasedanju je bil v vlogi  regijskega poveljnika tudi naš član  Anton Planinc

- na sobotni zaključni slovesnosti pa so v belokranjskem ešalonu, ki je štel 150 gasilcev sodelovali tudi 3 predstavniki našega društva. Ob enem je v povorki sodelovalo tudi naše vozilo HTV in GVC 24/50  

 

VODI SE AKTIVNOST VEZANA NA ZAMENJAVO VOZILA ZA PREVOZ MOŠTVA.

Namreč za  dosedanje vozilo se zavzema PGD Dragatuš, ki skladno z odločitvijo UO GZ Črnomelj v oktobru, vozilo tudi prevzame. V naš dom pa prispe novo vozilo RENAULT Trafic katerega nadgradnjo je izdelal Jože Žunkovič iz Maribora

 


LETO 2009

10. JANUAR – Občni zbor

- volitve :

Napoved o prenehanju funkcije predsednika je v tem letu uresničil Srečko Švajger, ki mesto predsednika prepusti dosedanjemu podpredsedniku Pavlu ZAJCU . Ostali člani UO ostanejo isti s tem, da je na mestu podpredsednika Pavla Zajca  zamenjal Jos Asani , vodstvo društva je sledeče

· Stane VLAHOVIČ – pod predsednik

· Jos ASANI  – pod predsednik

· Jože WEISS – poveljnik

· Tomaž LOZAR – pod poveljnik 1

· Gregor ROŽIČ – pod poveljnik 2

17. MAREC

Član Anton Planinc prejme odločbo GZS s katerim je napredoval  v čin  VKGČ-1

 

4. MAJ - florjanovo 2009

- ob 9,00 maša  katero daruje Andrej Glavan , novomeški škof, ki ob tej priložnosti blagoslovi tudi nov oltar sv. Florjana

- 10,00  slovesnost na  novem platoju med cerkvijo in novo glasbeno šolo

- zdravica g. župana – Andreja Fabjana

- prevzem novega vozila GVM – 1 , katerega je  blagoslovi g. škof

- srečanje gasilcev (v goste so prišli tudi iz DVD Duga Resa )

* popoldan ob 17 uri smo vrnili obisk DVD Duga Resa, žal napovedane maše ni bilo , je pa bilo prijetno srečanje katerega se  je udeležilo 6 naših članov

 

13. maj

Tragedija …. Življenjsko pot je na tragičen način končal naš operativni član Tomaž VLAHOVIČ kateremu naslednji dan pripravimo žalno sejo in od katerega  se  na sobotnem pogrebu dostojno poslovimo

 

5.in 6. JUNIJ

 

V Metliki je svečanost ob 140 letnici gasilstva na slovenskem

- delegacija društva v kateri sta bila predsednik in poveljnik se je udeležila petkove proslave, ki je bila v znamenju 140 let PGD Metlika in na kateri so sosednje svečano prevzeli novo vozilo GVC 24/50.

- na sobotni zaključni slovesnosti pa so v belokranjskem ešalonu, ki je štel 160 gasilcev sodelovali tudi 3 predstavniki našega društva. Ob enem je v povorki sodelovalo tudi naše vozilo PV-1 ,  HTV in gasilski čoln katerega je vozilo,  vozilo GVM- PGD Dragatuš kakor tudi dva naša operativna člana v obleki za nevarne snovi. V povorki je sodelovalo tudi 10 naših pionirjev

 

10.oktober

 

V Vojni vasi smo se poslovili od najstarejšega člana PGD Črnomelj – Spreizer Janeza – Žana  roj. 22.9.1927 član društva od 1946 …. Prejemnik plakete gas. Veterana in značke za 60 let

19.9. SEPTEMBRA

- obisk delegacije DVD Popovača – RH , ki so pobrateni z DVD Duga Resa in so izrazili željo po obisku kakor tudi o morebitnem pobratenju

 

8. OKTOBRA

V 82. letu starosti nas je zapustil najstarejši član PGD Črnomelj , Janez SPREIZER – Žan

 


LETO 2010

 

9. JANUAR – OBČNI ZBOR

Nadomestne volitve saj poveljnik predlaga, da se zaradi oddaljenosti podpoveljnika Rožič Gregorja razreši funkcije ter imenuje Stanislava Župančiča . Prav tako se v UO kot dodatnega člana izvoli Petra Štefaniča , zadolženega za delo z mladino.

Občnega zbore so se tokrat prvič udeležili tudi kolegi gasilci iz Popovače  - R Hrvaška

 

4. MAJ - florjanovo 2010

- ob 9,00 maša  katero darujeta domači župnik g. Peter Kokotec in grko katoliški župnik iz Metlike g. o Mihajlo Hardi

- 10,00  slovesnost na  novem platoju med cerkvijo in novo glasbeno šolo

- zdravica g. župana – Andreja Fabjana

Gostje :  Antona Planinca, regijskega poveljnika in člana UO GZS, tov. Antona Banovca, predsednika GZ Črnomelj, tov. Jožeta Vrščaja, poveljnika GZ Črnomelj, Josipa Zlatuniča, predsednika VZ Duga Resa  , g. Martina Bariča , vodja Izpostave za zaščito in reševanje iz Karlovca, g. Boruta Kolenca, vodjo ReCO Novo mesto, g. Vinka Papeža, predsednika KS Črnomelj,

- za presenečenje je  poskrbel  g. župan saj je vsakoletno njegovo navado, da nazdravi z vinom, tokrat  po vzoru svojih nekdanjih prednikov nazdravil z vrčkom piva in gasilce obdaroval z dvema sodčkoma piva domačega pivovarja Denisa Imširoviča

- svečanost se je nadaljevala na dvorišču gasilskega doma kjer je po krajši slovesnosti in podelitvi priznanj, g. župan v spremstvu poveljnika odprl prenovljeno operativno sobo, ki bo služila za logistično podporo vodji intervencije ter  delovni prostor članom štaba operative.

- srečanje gasilcev (v goste so prišli tudi gasilci  iz DVD Duga Resa, PGD Zbure, ter okoliških PGD,  se je nadaljevalo v gasilskem domu )

- v znak zahvale za 50 letno pripadnost društvu prejmeta plaketo gas. Veterana Janez Vidic in Boris Šikonja …. glede na to, da je Pavel Zajc , predsednik društva pred dnevi praznoval življenjski jubilej – 60 let , mu člani ob čestitki podarijo portret  sv. Florjana

* ob 17 uri smo vrnili obisk DVD Duga Resa, , prav tako se nam je pridružil g. župnik, ki je z domačim župnikom tudi daroval mašo

 

22. MAJ

9 članov s predsednikom in poveljnikom na čelu  se je udeležila prvega uradnega povabila kolegov iz DVD Popovača. Lep sončen dan je minil v prijetnem prijateljskem vzdušju. Saj so se kolegi iz Popovače odzvali kot plemeniti in gostoljubni domačini z g. županom na čelu.

 

30. JUNIJ

Tega dne pred 25 leti je bila v Senju podpisana listina o prijateljstvu med PGD Črnomelj in DVD Duga Resa, Otočac, Senj in Slunj. Ob poprejšnjem dogovoru in uskladitvi vsebine je v bila tega dne na istem mestu kot pred 25 leti v starodavni trdnjavi Nehaj v Senju podpisana  obnovitvena listina o tesnem sodelovanju med omenjenimi društvi katerim se je pridružilo še DVD Ogulin. V imenu PGD Črnomelj je listino podpisal  predsednik – Pavel Zajc. V delegaciji, ki je bila prisotna pri podpisu so bili še :

- Stane Vlahovič kot podpisnik izpred 25 let

- Janez Vidic takratni poveljnik

- Anton Planinc udeleženec podpisa pred 25 leti

- Jože Weis sedanji poveljnik

- Bojan Klemenčič sedanji tajnik

- Zalka Črne , članica UO

- Božidar Spreizer član UO

 

6. JUNIJ

V okviru strokovne ekskurzije, ki jo organizira GZ Črnomelj se naših pet članov udeleži  mednarodnega sejma INTERSCHULTZ , ki je bil tokrat v Leipzigu.

 

19. JUNIJ

Je v Celju potekalo državno člansko tekmovanje  katerega se bil lahko udeležila tudi naša ekipa starejših gasilcev. Žal so trenja v ekipi onemogočila nastop.

 

11. JULIJ

Udeležimo se praznovanja 75 letnice delovanja PGD Cerkvišče, katerega popestrijo z razvitjem prapora

 

17. JULIJ

Udeležba na slovesnosti 100 letnice PGD Dragatuš. Na proslavi so bili navzoči številni gostje s predsednikom GZS na čelu (Toni Koren) , županom občine in vodstvom GZ. Proslavo je zaznamoval bogat kulturnim program in velika vrtna veselica, ki je sledila po proslavi

Istega dne smo se udeležili tudi svečanosti prevzema novega vozila GVM-1 pri prijateljskem društvu PGD Žužemberk, ki so ga prevzeli v sklopu prireditev – Trški dnevi

 

24. JULIJ

Se udeležimo svečanega prevzema novega vozila PGD Radenci

 

17. OKTOBER

14. tradicionalni Dan gasilca občine Črnomelj je bil tokrat  na Butoraju. Slabo vreme je sicer prireditev primoralo, da se je odvijala v gasilskem domu, a ne v taki meri, da bi onemogočilo prihod številnim gostom. Tokrat je Pavel Zajc bil zadnjič v vlogi podžupana.

 

 

12. NOVEMBER

Nas je presenetila vest, da je umrl član operativne enote - Ivan Zalokar. En mandat tudi predsednik društva. Od njega smo se poslovili na pokopališču v Vojni vasi, dan prej pa imeli žalno slovesnost v gasilskem domu.

 

NOVEMBER

UO imenuje komisijo za praznovanje 130 letnice delovanja društva, ki bo v letu 2011. V komisiji so : Pavel Zajc, Jože Weiss, Bojan Klemenčič, Jos Asani in Anton Planinc

Že na naslednji seji komisija predloži osnutek programa praznovanja, katerega UO tudi sprejme. V programu je niz 14 aktivnosti, ki se naj bi zvrstile skozi celo leto 2011.

 

DECEMBER

V toku so aktivnosti povezane s praznovanjem 130 letnice. Pripravlja se gradivo za izdajo letnega koledarja, ki je nekoliko drugačen od običajnih saj naj bi vseboval zgodovinske podatke ter opozarjal na dogodke, povezane s praznovanje 130 letnice.

Ekipa članov že pridno zbira artikle za srečolov, ki naj bi na veselici popestril osrednjo prireditev. Na OŠ in v vrtce je bil posredovan literarni in likovni natečaj na temo : Mi gremo za vas v ogenj.

 


LETO 2011

 

8. JANUAR

130 občni zbor, ki je potekal pod geslom: Tako se je začelo…. Številni gostje in člani društva so bili priča zboru, ki je tokrat potekal malo drugače kot običajno pretekla leta. Na začetku sta ga z kulturnim vložkom popestrili učenki glasbene šole, v nadaljevanju pa se je med potekom  na platnu odvijala zgodovina društva. Tudi drugi del zbora je bil malo drugačni od običajnih namreč poleg izdatne kulinarične ponudbe je bila na koncu tudi torta.

 

11. FEBRUAR

V pastoralnem centru je bila v sklopu prireditev slovenskega kulturnega praznika pod geslom  S čopičem in svinčnikom nad ogenj…. Otvoritev razstave likovnih in literarnih del, ki so jih v okviru natečaja ustvarili mladi . na natečaj se je odzvalo skoraj 250 otrok iz vseh OŠ v občini. Najboljša dela v vseh kategorijah so bila nagrajena, vsi udeleženci pa so prejeli tudi priložnostne pisne zahvale. Razstavo, ki je bila za javnost odprta do konca meseca, je odprla ga. Mojca Čemas Stjepanovič, županja občine Črnomelj

 

10.  MAREC

Mi gremo za vas v ogenj že 130 let.. Slogan s katerim  smo tega dne,  tudi tokrat  v  pastoralnem centru v Črnomlju,  pripravili  že tretji niz prereditev, ki jih  v letošnjem letu  v sklopu  prireditev ob praznovanju 130 letnice delovanja društva, načrtujemo črnomaljski gasilci. Zgodovino in uspehe smo skozi to razstavo , ki jo je zasnovala domačinka Petra Planinc, sicer kustosinja Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča, oblikoval pa prav tako domačin Roland Plut, nosi  naslov : »Mi gremo za vas v ogenj že 130 let » uspešno združili v šestnajstih panojih. Predstavljajo torej zgodovino črnomaljskega gasilskega društva in ob enem zgodovino organiziranega gasilstva v občini Črnomelj od leta 1881 pa vse do današnjih dni.

 

15. APRIL

Ob 12,00 uri se je na lokaciji OŠ Loka in Srednje šole odvijala gasilsko reševalna vaja, ki smo jo poimenovali Breza 130. Osnovni cilj vaje v kateri so poleg črnomaljskih gasilcev in reševalcev ZD Črnomelj  sodelovali še : operativne gasilske enote PGD Adlešiči, Dragatuš, Mavrlen, Petrova vas, Rodine, Rožič vrh, Stari trg, Talčji vrh, Vinica, Vranoviči,   ter Metlike in Semiča, štaba CZ občine Črnomelj, ekipo PP CZ ter RK , policisti PP Črnomelj  ter 15. Helikopterski bataljon SV z helikopterjem, je  bilo: preverjanje in izpopolnjevanje usklajenosti različnih sil za zaščito, reševanje in pomoč v primeru masovne nesreče v šolskem kompleksu Loka Črnomelj. Skupno je na vaji sodelovalo cca 140 reševalcev.

 

4. MAJ Florjanovo

Letošnje praznovanje sv. Florjana, zaščitnika gasilcev in priprošnjika mesta Črnomelj, ki vsako leto poteka pod imenom »FLORJANOVO V ČRNOMLJU« in je bilo letos že  sedemnajsto po vrsti, je potekalo v sklopu niz prireditev, ki jih črnomaljski gasilci letos pripravljamo v sklopu praznovanja 130 letnice delovanja..Prireditve  se je  kot vedno udeležilo veliko meščanov, gostov in gasilcev. Posebno veseli smo bili tokratnih gostov: ga. Mojce Čemas Stjepanovič, županje občine Črnomelj, g. Darka Buta, v.d. direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje, g. Klemena Goršeta, vodja izpostave  Uprave RS za zaščito in reševanje v Novem mestu, Martina  Bariča, vodja izpostave za zaščito in reševanje Duga Resa, Josipa  Zlatuniča, predsedniku VZ Duga Resa, Antona Planinca, regijskega poveljnika in člana UO GZS, Antona Banovca, predsednika GZ Črnomelj, Jožeta Vrščaja, poveljnika GZ Črnomelj, g. Petra Kokotca,  črnomaljskega župnika, ga. Irene Muc, predsednice sveta KS Črnomelj, predstavnikov sosednjih in prijateljskih gasilskih društev še posebej prijateljev iz DVD Duga Resa, Popovače in Stara sel, predstavnike firm WEBO d.o.o. ter številne gasilce iz sosednjih in prijateljskih PGD. Letošnjo prireditev smo razdelili na dva  sklopa. In sicer: tradicionalno praznovanje florjanovega  ter svečani prevzem  novega gasilskega vozila HTRV.

 

11. JUNIJ

25. jubilejno srečanje prijateljskih društev je bilo zopet v Črnomlju. Sodelovale so ekipe oz člani društev : Duge Rese, Otočca, Ogulina, Senja in Slunja. Kot gosti so bili člani DVD Popovača . Srečanje smo organizirali na športno rekreacijskem centru Vražji kamen… udeleženci so bili navdušeni nad organizacijo, izborom tekmovalnih disciplin in samim potekom srečanja.

 

21.  JUNIJA

V Popovači je bil podpis prvega dela listine o pobratenju z DVD Popovača. V 20 članski delegaciji, ki se je udeležila slovesnega podpisa je bila : Ga. Mojca Čemas Stjepanovič , županja občine Črnomelj, Anton Planinc – regijski poveljnik, Anton Banovec , predsednik GZ Črnomelj ; Jože Vrščaj, poveljnik GZ Črnomelj ter vodstvo in člani društva. Podpis je bil v okviru praznovanja njihovega občinskega praznika in farnega žegnanja

 

24. JUNIJA

Mi gremo za vas v ogenj že 130 ….

S tem sloganom smo člani PGD Črnomelj  na osrednji slovesnosti počastili 130 letnico  dela

Uvod k osrednji slovesnosti se je sicer pričel že v soboto, ko so se številni gosti in člani društva zbrali na slavnostni seji upravnega odbora. Sejo, ki sta jo z glasbenim vložkom popestrili mladinki društva, sicer učenki glasbene šole in s podanimi uvodnimi misli o prehojeni 130 let dolgi poti,  je kot najstarejši član UO vodil Stane Vlahovič. S pozdravom prisotnih in dobrimi željami je sejo nadaljeval  predsednik društva Pavel Zajc. Sledil je pozdravni nagovor predsednika GZ Črnomelj Antona Banovca ter slavnostni govor županje občine Črnomelj ga. Mojce Čemas Stjepanovič. V drugem delu, ki sta ga  s prijetno skladbo opredelili že prej omenjeni glasbenici na violončelih, je bila podelitev priznanj GZ ter odličij GZS. Slednje je podelil član UO GZS Jože Malnarič.  V imenu jubilanta se je s priložnostnim priznanjem  predsednik zahvalil posameznim zaslužnim članom, donatorjem ter članom častnega in organizacijskega odbora. Sam pa je iz rok  gostov tako  županje  občine Črnomelj kot  Semiča kot  predsednikov GZ Črnomelj, Metlika, Semič in  Kočevje ter predstavnikov PGD Metlika, Semič, Škofja Loka, Zbure in Žužemberk kakor tudi  pobratenih in prijateljskih društev iz Hrvaške Duge Rese, Popovače, Ogulina, Otočca, Senja in Slunja, prejel spominska darila. Sledilo  je družabno srečanje, ki ga je za vse prisotne organiziral gostitelj.

 

25. JUNIJ

Naslednji dan, v nedeljo, 25. junija  so se ob 17 uri na ulicah mesta zbrali  številni meščani in simpatizerji gasilcev. Na začasni slavnostni tribuni ob cesti pa številni gostje. Med njimi: tov. Toni Koren predsednik GZS, g. Klemen Gorše vodja izpostave  Uprave RS za zaščito in reševanje Novo mesto, Jože Malnarič  član UO GZS ga. Mojca Čemas Stjepanovič županja občine Črnomelj, ga. Polona Kambič, županja občine Semič, Josip Miškovič načelnik občine Popovača, Darko Zevnik podžupan občine Metlika, Anton Banovec  predsednik GZ Črnomelj, Janez Malnarič predsednik GZ Semič, Julij Novak predsednik GZ Metlika.   Imeli so kaj videti. Množica več  kot 400 gasilcev, 52 praporov in 11 vozil je v šestih ešalonih pričarala  veličasten mimohod. Parado, ki je potekala po osrednji črnomaljski ulici  od osnovne  šole  do prireditvenega  prostora v jurjevanjski dragi, je ob spremstvu poveljnikov GZ Črnomelj in Semič vodil Tone Planinc poveljnik Belokranjske regije.

Lepo vreme in prijetno vzdušje sta pripomogla  da je množica gasilcev in obiskovalcev še  pozno v noč, pod šotorom, ob zvokih ansambla Martini, pričarala, pristno slovensko gasilsko veselico.

 

7. JULIJA

Številni Črnomaljci smo se na pokopališču v Vojni vasi poslovili od  uglednega meščana in častnega občana ga. Janeza Kramariča. Smrt je prekinila nedokončano delo, ki ga je s pisanjem naše kronike ustvarjal v smislu izdaje knjige ob naši 130 letnici.

 

12. JULIJA

Franc Spreizer, ki je v društvu v vlogi gospodarja in voznika AC s katero že leta in leta dostavlja pitno vodo in v društvu  slovi  kot neka živa legenda, je v družbi operativnih članov praznoval okrogli mejnik - 70 letni življenjski jubilej, ki ga je sicer praznoval 5. Julija.

 

23. JULIJA

Dan odprtih vrat

 

AVGUST

Kljub poletni pripeki in dopustniškemu  razpoloženju, so člani  operativne enote posredovali v štirih primerih. Žal je v delovni nesreči na katero so bili poklicani, traktorist podlegel poškodbam. Sicer je pri ostalih primerih šlo le za manjše posege.

 

SEPTEMBER

V torek, 27. septembra 2011, smo že drugič v letošnjem letu na stežaj  odprli vrata našega doma – tokrat posebej za najmlajše obiskovalce. Predstaviti smo se želeli predvsem vrtcem in šolam. Obiskalo nas je veliko otrok in učencev v spremstvu učiteljic in vzgojiteljic. Pokazali so veliko zanimanja za našo tehniko. Po obisku sodeč  se nam za podmladek ni potrebno bati.

 

NOVEMBER

11. novembra

Neuradno smo izvedeli, da je komisija za zgodovino požarne varnosti in kulturne dejavnosti pri GZS na današnji sejo obravnavala našo vlogo za priznanje ustanovitvene letnice društva 1874 in jo tudi ugodno rešila. S tem nam je tudi uradno priznano leto ustanovitve 1874.

 

12. novembra

Danes je uradno postal  prijatelj našega prijatelja  tudi naš prijatelj. Namreč v skladu z dogovorom sta danes na Martinsko soboto Pavel Zajc, predsednik  našega društva in Vlado Dudković, predsednik DVD Popovača podpisala drugi del listine o pobratenju teh dveh društev. Pred 10 leti sta podpisala listine o pobratenju DVD Popovača in DVD Duga Resa s katerim mi prijateljujemo že polnih 35 let. Podpis listine o pobratenju  podpirata tudi tako županja občine Črnomelj ga Mojca Čemas Stjepanovič, ki je bila prisotna na obeh svečanostih kot župan občine Popovača g. Josip Miškovič, ki se zaradi obveznosti do družine tokratnega podpisa ni mogel udeležiti. Namesto njega je danes prišla ga. mag. Kristina Ričković Rusan, podžupanja občine s številno delegacijo. Med udeleženci svečanega podpisa sta bila tudi predsednik in poveljnik domače gasilske zveze in predsednik VZ Popovača.

 

Svečanost podpisa je bila popestrena s kulturnim dogodkom. Namreč priznani akademski slikar, velik prijatelj DVD Popovača g. Josip Kovač – Džoni, ki živi in ustvarja v Popovači je v Črnomelj prinesel letošnjo zbirko svojih del in jih razstavil v galeriji Laterna. S tem je kot je dejal na otvoritvi razstave, ki je sledila takoj po podpisu listine tudi  kulturno povezal  mesti Črnomelj in Popovačo.

 

28. novembra

GZS nam je posredovala sklep Komisije za zgodovino požarnega varstva in kulturne dediščine pri GZS (št. 01-06/2011) s katerim nam priznava leto ustanovitve 1874. Od danes posedujemo dokument, ki bo še kako spremenil zgodovino našega društva

 

DECEMBER

19. december

v Pastoralnem centru je bila predstavitev knjige z naslovom » Da ogen vun ne pride », ki je bila izdana ob praznovanju 130 letnice društva. Avtor knjige Janez Weiss v prvem delu opisuje večje požare, ki so v 15. In 16. Stoletju upepelili Črnomelj. V nadaljevanju pa je predstavljen Statut društva, na podlagi katerega nam je bila priznana letnica ustanovitve 1874. Knjigo zaključuje kronika društva katero je  zbral Anton Planinc in zaznamuje pomembnejše dogodke od leta 1881 do leta 2011. Podrobno pa so opisani dogodki, ki so se odvijali v letošnjem jubilejnem letu.

22. december

V Kulturnem domu je bil v sklopu praznovanja dneva samostojnosti in enotnosti slavnostni koncert ob zaključku praznovanja 130 letnice. Zanimiv kulturni program, katerega so izvajali učenci glasbene šole in dijaki gimnazije sta s svojima nagovoroma dopolnila ga. Mojca Čemas Stjepanovič, županja občine Črnomelj in Pavel Zajc, predsednik društva. Med številnimi gasilci in občani, ki so do zadnjega kotička napolnili dvorano kulturnega doma,  sta bila tudi Matjaž Klarič, poveljnik GZS in Ivan Baršić, gradonačelnik Duge Rese.

 

Klic 112

Kaj moramo povedati ko kličemo na številko 112:

   • KDO kliče
   • KAJ se je zgodilo
   • KJE se je zgodilo
   • KDAJ se je zgodilo
   • KOLIKO je ponesrečencev
   • kakšne so POŠKODBE
   • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče
   • kakšno POMOČ potrebujete.

nesrece ljudi na in v vodi 9 4 2018